Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies.

Základní informace o zpracování osobních údajů při využití kontaktního formuláře a přihlášení k odběru obchodních sdělení

Společnost MACHINERY EUROPE s.r.o., IČ: 27646912, DIČ: CZ27646912, se sídlem Praha 4 - Chodov, Hněvkovská 1269/42, PSČ 14800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121327 (dále též jen „Společnost") provádí v souvislosti s: 

(i) využitím některého z kontaktních formulářů nacházejících se na internetové stránce Společnosti www.machineryeurope. (dále též jen „Web") fyzickou osobou; a

(ii) případným přihlášením k odběru obchodních sdělení ze strany takové fyzické osoby

následující zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále též jen „Nařízení GDPR") a s tím souvisejících právních předpisů:

Zpracovávané osobní údaje

a) v případě využití obecného kontaktního formuláře

 • jméno a příjmení, e-mailová adresa, text zprávy/dotazu, případně údaj o přihlášení k odběru obchodních sdělení

b) v případě využití kontaktního formuláře u stroje nabízeného Společností k prodeji

 • jméno osoby či osobou zastupované společnosti, zaměření společnosti, internetová adresa, země, e-mailová adresa, telefon*, text zprávy/dotazu, případně údaj o přihlášení k odběru obchodních sdělení*

c) v případě využití kontaktního formuláře určeného k učinění nabídky Společnosti

 • jméno osoby či osobou zastupované společnosti, zaměření společnosti, adresa(ulice, město země) internetová adresa, e-mailová adresa, telefon*,* internetováadresa*, případně údaj o přihlášení k odběru obchodních sdělení, informace o nabídce*

Poskytnutí těchto údajů není zákonným a (v okamžiku kontaktování Společnosti prostřednictvím k tomu určeného kontaktního formuláře na Webu) ani smluvním požadavkem. Poskytnutí údajů označených výše kurzívou je však s ohledem na určení, podstatu a funkci kontaktních formulářů na Webu nezbytné pro možnost jejich využití (a případné přihlášení se k odběru obchodních sdělení). Tyto údaje se Společnost potřebuje od osoby využívající kontaktní formulář dozvědět, aby mohla na předmětnou zprávu reagovat a tuto vyřídit, bez uvedení takových údajů proto není možné zprávu prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře odeslat (a případně se přihlásit k odběru obchodních sdělení).

Oproti tomu, uvedení údajů neoznačených výše kurzívou není v okamžiku využívání příslušného kontaktního formuláře nezbytné a uvedení těchto údajů tedy závisí výlučně na vůli kontaktující osoby. 

Správce osobních údajů

 • Společnost

Zpracovatel osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí předně Společnost. Osobní údaje však může pro Společnost zpracovávat i (i) osoba poskytující Společnosti služby spočívající v tvorbě a správě Webu (tj. aktuálně společnost Goto10~~,~~ s.r.o., IČ: 24728705, se sídlem: Mezibranská 1450/13, Nové Město, 110 00 Praha 1; dále též jen „Správce Webu") či případně (ii) některý z dalších poskytovatelů IT služeb či jiných zpracovatelských služeb, softwarů, aplikací a technologií (tj. aktuálně společnost Anneca, spol. s r.o., IČ: 48528919, se sídlem Klišská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem a Jaroslav Jašek, IČ: 87483491, se sídlem Rozdělovská 2018/45, 169 00, Praha 6 -- Břevnov; dále též jen „Poskytovatelé"). O bližší informace ohledně Poskytovatelů využitých případně v konkrétním případě Společností lze požádat na e-mailové adrese office@machineryeurope.com.

Účel zpracování

(i) vytvoření nabídky služeb či produktů a jednání o takové nabídce (v případě jakékoli poptávky zboží či služeb Společnosti učiněné prostřednictvím kontaktního formuláře na Webu); a/nebo

(ii) odpověď na dotaz či vyřízení požadavku vzneseného prostřednictvím kontaktního formuláře; a/nebo

(iii) zasílání elektronických obchodních sdělení Společnosti

Právní základ zpracování

(i) nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (viz čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR); a/nebo

(ii) oprávněné zájmy Společnosti (zejména komunikace se zákazníky či partnery, včetně těch potenciálních a jednání o uzavření smlouvy se subjektem, za nějž osoba využívající kontaktní formulář jedná, zastupuje jej či za něj jinak vystupuje -- viz čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR); a/nebo

(iii) souhlas osoby využívající kontaktní formulář v případě přihlášení k odběru obchodních sdělení (viz čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR)

Doba zpracování

(i) po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od posledního kontaktu Společnosti a poptávajícího/nabízejícího v předmětné věci, nedojde-li v této době k uzavření odpovídající smlouvy; a/nebo

(ii) po dobu trvání vzájemné komunikace, nejdéle však 1 rok od posledního kontaktu Společnosti a příslušné osoby;

(iii) po dobu 5 let ode dne přihlášení k odběru obchodních sdělení, nenastane-li dříve jiný důvod pro ukončení zpracování (např. odhlášení z odběru obchodních sdělení, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, vznesení námitky apod.)

Po uplynutí doby zpracování příslušného osobního údaje provede Společnost jeho výmaz, nebude-li mít jiný důvod (právní základ) pro jeho další zpracování.

Příjemci osobních údajů

S výjimkou svých vlastních zaměstnanců, Správce Webu a případně využívaných Poskytovatelů nezpřístupňuje Společnost osobní údaje získané výlučně v souvislosti s využitím některého z kontaktních formulářů na Webu a/nebo přihlášením k odběru obchodních sdělení žádné třetí osobě.

Vezměte prosím na vědomí, že dle Nařízení GDPR máte mimo jiné právo:

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním);

 • požadovat přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení GDPR;

 • požadovat opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení GDPR;

 • požadovat výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení GDPR;

 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení GDPR;

 • na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení GDPR;

 • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů -- www.uooou.cz) či se obrátit na soud.

Upozorňujeme rovněž na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 Nařízení GDPR, v tomto případě zejm. PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ.

V případě přihlášení k odběru obchodních sdělení je rovněž možné kdykoli vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu office@machineryeurope.com.

Uplatnit vůči Společnosti jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy/žádosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů lze zejména elektronicky na e-mailové adrese office@machineryeurope.com.

Další informace o zpracování osobních údajů, které Společnost při své činnosti provádí, jsou k dispozici na internetové stránce www.machineryeurope.com nebo na vyžádání na adrese office@machineryeurope.com.

PŘEJETE-LI SI UDĚLIT SPOLEČNOSTI SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM VAŠÍ E-MAILOVÉ ADRESY ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ TAK, JAK JE UVEDENO VÝŠE, ZAŠKRTNĚTE PROSÍM PŘED ODESLÁNÍM VAŠÍ ZPRÁVY K TOMU URČENÉ POLÍČKO NACHÁZEJÍCÍ SE PŘED TEXTEM „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení".


MACHINERY EUROPE s.r.o.

David Frank

Jednatel